TYPO3 je vodeće CMS rješenje otvorenog koda. Brojno međunarodno društvo programera osigurava sigurnu i stabilnu platformu za Vaše kritične poslovne aplikacije. Saznajte kako TYPO3 može poduprijeti i upotpuniti Vaše poslovne procese!

eUred je informatičko rješenje za uredsko poslovanje Vaše tvrtke. Usluge koje nadopunjuju Vaš svakodnevni rad uključuju: SugarCRM za vođenje odnosa sa klijentima, virtualni identitet, primanje i prosljeđivanje Vaših email i faks poruka, virtualna tajnica, pozivni centar.

- Visits: 24980

Obavezni podaci na web stranicama hrvatskih tvrtki

Edukacija
Kategorija: Edukacija
Autor/ica: Vlatko Šurlan

Člankom 21 Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07) propisuje se obveza objave osnovnih podataka koje trgovačka društva trebaju istaknuti na svojim poslovnim papirima, računima, a od 01.04.2008. objaviti i na web stranicama.

Upozorenje: ovaj tekst služi isključivo za informativnu upotrebu, te informacije objavljujemo u dobroj vjeri, smatrajući ih u trenutku objavljivanja ispravnim, no ni na koji način ne jamčimo da su objavljene verzije ovih tekstova zakona pravno valjane u trenutku dok ih čitate, trenutno važeće i/ili pravodobno dopunjene i mijenjane te stoga ne odgovaramo ni za kakvu štetu ili kakve druge posljedice nastale njihovom uporabom. Datum objave ovog članka možete pronaći pri vrhu stranice.

Prema Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br.111/93., 34/99., 52/00, 118/03 i 107/07), određene su kazne u slučaju nenavođenja propisanih podataka do najvišeg iznosa od 50.000kn, odnosno 7.000kn za odgovornu osobu društva.

Koji su to obavezni podaci na internet stranicama?

Dopune članka 21. Zakona iz 1993. godine nalaze se u članku 5. Zakona od listopada 2007. i glase: U članku 21. stavku 4. dodaje se rečenica koja glasi: »Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva.« U stavku 5. iza riječi: »papiru« dodaju se riječi: »i internetskoj stranici«. Točka 3. mijenja se tako da glasi: »3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.«

Konkretno to znači da su tvrtke od 1. travnja 2008. godine na vlastitim internet stranicama dužne objaviti sljedeće podatke:

  • Naziv i skraćeni naziv tvrtke.
  • Sjedište tvrtke.
  • Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar.
  • Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar.
  • Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva i je li temeljni kapital uplaćen u cijelosti.
  • Ukoliko nije uplaćen u cijelosti, potrebno je navesti koji dio temeljnog kapitala nije uplaćen.
  • Jednako vrijedi i za ukupan broj izdanih dionica i njihovih nominalnih iznosa za dionička društva.
  • Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora.
  • Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa.

Naši korisnici svoje internet stranice mogu jednostavno nadopuniti preko TYPO3 ili Joomla CMS sustava, a ukoliko iz nekog razloga niste u mogućnosti sami ažurirati i nadopuniti svoje internet stranice, slobodno nas kontaktirajte.

 

Iz Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03)

Čl. 630.

"Za prekršaj iz prethodnog stavka ovoga članka može se izreći novčana kazna najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.

Za prekršaj kaznit će se član društva, član uprave ili nadzornog odbora ili likvidator koji je po odredbama ovoga Zakona ili statuta, odnosno društvenog ugovora trgovačkog društva odgovorna osoba u društvu glede radnje iz stavka 1. ovoga članka učinjene kao prekršaj, novčanom kaznom do iznosa od 7.000,00 kuna a ako je učinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi novčanom kaznom do iznosa od 50.000,00 kuna."

Zakon se odnosi na sve tvrtke d.o.o i d.d. (izuzev obrta).

Originalne tekstove navedenih Zakona možete provjeriti putem www.nn.hr.

 

Iz Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00, 118/03)

Upotreba tvrtke

Članak 21.

(1) Tvrtku i skraćenu tvrtku trgovačko društvo je dužno upotrebljavati u obliku i sadržaju u kojemu je upisana u trgovačkome registru.

(2) Ako je uz tvrtku ili skraćenu tvrtku u sudski registar upisana i tvrtka ili skraćena tvrtka u prijevodu na strani jezik i pismo, tvrtku ili skraćenu tvrtku na stranom jeziku i pismu trgovačko društvo može upotrebljavati samo zajedno s tvrtkom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(3) Tvrtka ili skraćena tvrtka mora se istaknuti na poslovnim prostorijama trgovačkoga društva.

(4) Na poslovnom papiru trgovca (pismima, računima i dr.) moraju se otisnuti njegova tvrtka, sjedište, sud kod kojega je upisan u sudski registar i broj pod kojim je to učinjeno, tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode njegovi računi i brojevi tih računa.

(5) Na poslovnom papiru društva kapitala moraju se uz podatke iz stavka 4. ovoga članka navesti:

1. iznos temeljnoga kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen, a ako nije, s naznakom koji dio toga kapitala nije uplaćen i

2. ukupan broj izdanih dionica, a izdaje li društvo dionice s nominalnim iznosom ti iznosi ako se radi o poslovnom papiru dioničkog društva,

3. prezime i najmanje početno slovo imena članove uprave društva, a kod dioničkoga društva i predsjednika nadzornog odbora.

(6) Na poslovnom papiru javnoga trgovačkoga društva i komanditnoga društva moraju se otisnuti i imena svih članova trgovačkoga društva koji osobno odgovaraju za obveze društva. Na poslovnom papiru gospodarskoga interesnog udruženja mora se navesti i podatak o skupnoj ovlasti za zastupanje, ako su članovi uprave ovlašteni tako zastupati udruženje.

(7) Na dopisima koje upućuje osobama s kojima se nalazi u poslovnom odnosu ili s kojima je već započeo prijepisku, trgovac može upotrebljavati poslovni papir na kojemu su otisnuti samo njegova tvrtka ili skraćena tvrtka i sjedište.

(8) Narudžbe se smatraju poslovnim pismom u smislu stavka 4. ovoga članka. Na njih se ne primjenjuju odredbe prethodnoga stavka ovoga članka.

 

 

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN 107/2007)

Članak 5.

U članku 21. stavku 4. na kraju dodaje se rečenica koja glasi: "Isto vrijedi i za sadržaj internetske stranice društva."

U stavku 5. iza riječi: "papiru" dodaju se riječi: "i internetskoj stranici".

Točka 3. mijenja se tako da glasi: "3. prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva članova uprave, odnosno izvršnih direktora i predsjednika nadzornog odnosno upravnog odbora."

 

O Evorionu

Evorion na VOIP tehnologiji

Tvrtka Evorion potpuno je prebacila svoju komunikaciju na VOIP tehnologije. Za Vas se promijenio jedino broj kojeg pozivate kako bi kontaktirali naš ured. Vjerujemo da smo i ovim potezom poboljšali razinu i kvalitetu Evorion...  više

Edukacija

Najam programera

Kupovina skupih programa danas uključuje i cijenu adaptacije paketa za konkretnu uporabu u Vašoj poslovnoj situaciji. Uz kupnju gotovih paketa postoji i opcija otvorenog koda. Iako otvoreni kod ima mnoge prednosti, jedna od...  više

Marketing

Što je CPC (Cost per Click) marketing?

U doslovnom prijevodu ova kratica znači "cijena po kliku" a označava model plaćanja internet oglašavanja u kojem oglašivač za oglas plaća tek kada posjetitelj klikne na njegov oglas. Prikazivanje oglasa najčešće...  više

Edukacija

10 razloga zašto poslovati i online

Prodaja knjiga online

Nakon naglog pada u gospodarstvu mnoge domaće tvrtke i tvrtke u začetku pitaju se vrlo bitno pitanje: biti ili ne biti online?  više

Edukacija

Zašto Open Source programska rješenja?

U počecima računalne revolucije programska rješenja temeljila su se na vlasničkom modelu distribucije. Klijent bi platio za licencu programskog rješenja a s licencom bi dobio pravo na korištenje i održavanje danog programskog...  više

Prikazujem rezultate 1 do 5 od ukupno 15 do
<< < 1-5 6-10 11-15 > >>